rose flowers roses 214251Kas ir Kristietis?

Ko nozīmē būt Kristietim?

“Tagad zinām, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar Viņu (Mesiju) krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam” (Rom.6:6).

Vislabāk jaunā dzīve, kuru cilvēks saņem pēc tam, kad ir nokārtojis attiecības ar Dievu, tas ir - sapratis, ka ir grēcinieks, kurš nekad nav bijis un neked nebūs spējīgs pats saviem spēkiem būt taisns, svēts un labs Dieva priekšā, un beidzot pieņem Kristus paveikto darbu pie krusta, un līdz ar to arī Viņu Pašu kā savu personīgo Glābēju, ir izskaidrota vēstulē Galatiešiem. Tāpēc, lūdzot Svētajam Garam palīdzēt jums saprast tanī teikto, izlasiet to.  

 

      Mūsdienās bezgala daudzi cilvēki sauc sevi par Kristiešiem. Bieži vien cilvēki saka, ka ir Kristieši bez patiesas sapratnes, kas īsti Kristietis ir. Daudzas zemes un nācijas apgalvo, ka ir Kristīgas, bet vai tas tā tiešām ir saskaņā ar Bībeli, kas ir Paša Dieva Vārds? Paskatīsimies, ko saka Dievs attiecībā uz to, kas ir Kristietis.

Bībele saka, ka pirmā gadsimta sākumā visi tie, kas sekoja Jēzus mācībai tika saukti par Kristiešiem; no sākuma Antiohā (Ap.d.gr.11:26). Jaunajā Testamentā vārds ”Kristietis” ir minēts trīs reizes (Ap.d.gr.11:26, 26:28; 1.Pēt.vēst.4:16).

Studējot šos pantus un Jauno Testamentu kopumā varam redzēt, ka Kristietis noteikti nav tā persona, kas vienkārši apmeklē baznīcu. Kristietis nav arī tas, kura vecāki ir patiesi Kristieši. Un Kristietis var nebūt Kristietis pat, ja tic Dievam.

Jēzus teica: ”Kas man kalpo, lai seko man...” (Jņ.ev.12:26).

Kristietis ir tas, kas seko Viņa mācībai nenogriežoties ne pa labi, ne pa kreisi un neklausās cilvēku izdomātajās mācībās (Jņ.ev.8:31).

Kristieties seko Jēzum, bet ne šīs pasaules mācībām, vai reliģiskiem statūtiem. 

Kristietis dzird sava Gana balsi (Jņ.ev.10:27) un kalpo tikai Viņam vienīgajam.

Viss, ko Kristietis dara tiek darīts saskaņā ar Dieva Vārdu, kas ir patiesība (Jņ.ev.17:17). 

Kristietis turēs mācību tādu, kādu to Kristus atstāja 2000 gadus atpakaļ un nepieliks tai klāt it neko, ne arī atņems kaut ko sava personīgā labuma dēļ.

 

Kad Jēzus uzsāka savu kalpošanu Viņš teica: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet labajām ziņām!” (Mk.ev.1:15). Labās ziņas ir tā sauktais Evaņģēlijs, kas ir šķīsta un neizkropļota Jēzus Kristus mācība.

Patiess Kristietis sekos šai mācībai un nekādai citai (Gal.1:6-12).

Bet kā gan cilvēks var atgriezties no grēkiem, t.i. nožēlot un sākt sekot Jēzus Kristus mācībai bez tās dzirdēšanas?

Tāpēc katram cilvēkam ir jādzird labās ziņas, evaņģēlijs. Dzirdot patieso Dieva Vārdu un pieņemot to savā sirdī ne kā parastu cilvēku mācību, bet gan kā Dieva Vārdu, jo tāds tas arī ir, cilvēks ir spējīgs nožēlot savu iepriekšējo nožēlojamo dzīvi un piegriezties Dievam (Rom.10:17; 1.Tes.2:13).

Tikai un vienīgi dzirdot labās ziņas un pieņemot Kristu savā sirdī ar pilnu sapratni par to, kas Kristus ir, cilvēks kļūst par patiesu un uzticīgu Kristieti; uzticīgu Dievam, bet ne šai pasaulei. Bet neviens nav spējīgs nākt pie Kristus pats saviem spēkiem vai arī kāda mudināts, Dievam to ir jāvelk (Jņ.ev.6:44), tāpēc nenoraidiet Viņu nocietinot savas sirdis, bet esiet ar gribu zināt Viņu; meklējiet Viņu, kamēr Viņš vēl ir atrodams (Jes.gr.55:6).

 

Tātad, patiess Kristietis ir persona, kas ir nožēlojis iepriekšējo dzīvi, ti. mainījis domas (par Dievu un Kristu), un ir pieņēmis Kristu caur ticību savā paša sirdī pēc savas paša vēlēšanās un caur Dieva Svēto Garu ir piedzimis no jauna (Ap.d.gr. 3:19, 17:30, 26:20; Rom. 10:9, 3:25; Ap.d.gr.16:31; Lk.ev.12:8).

Patiesi Kristieši ir Dieva bērni, kas “nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva” (Jņ.ev. 1:13, 3:5-6).

Patiess Kristietis ir jauna radība (2.Kor.5:17) un šī jaunā radība ir saņēmusi komandu – aizmirst visas iepriekšējās lietas un neatcerēties tās, (Jes.gr.43:18; Gal.2:20, 5:24) bet gan ik dienu atjaunojot savu prātu (Rom.12:2; Ef.4:23-24; Kol.3:10) mācīties domāt un rīkoties tā, kā tas ir patīkami Dievam (Jņ.ev.8:47, 14:15).

Patiess Kristietis ir persona, kas vienmēr paliks uzticīga Kristum, ne šīs pasaules mācībām; sekos savam Kungam ar visu sirdi un dvēseli (Ap.d.11:23).

 

Jēzus teica: “Es jums dodu jaunu bausli (komandu) – mīliet cits citu! Kā Es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi (t.i. Kristieši)” (Jņ.ev.13:34-35). Nedaudz vēlāk Viņš teica: “Ja jūs mani mīlat, tad ievērojiet manas komandas, jo kam ir mani baušļi (jeb komandas) un kas tos tur, tas mani mīl” (Jņ.ev.14:15, 14:21). HM?

Ja mēs, Kristieši, mīlam savu Kungu Jēzu Kristu, tad mēs pildīsim Viņa komandas un sekosim Viņa mācībai, mēs būsim padevīgi Viņam it visā.

Patiess Kristietis saņem Svēto Garu, noliek malā reliģiju, atjauno prātu ikdienu un saprot, ka visas lietas nāk tikai no Kristus un caur Viņu, un ir uz Viņu.

Patiess Kristietis radīs Svētā Gara augļus, ne tāpēc, ka būs centies būt labs, jo neviens no mums nav spējīgs darīt labu saviem spēkiem, bet gan tāpēc, ka tagad Kristus dzīvo personas sirdī  (Jņ.ev.15:5). Atjaunojot savu prātu ikdienu mācoties Dieva Vārdu, Kristietis ies un sludinās labās vēstis, jo tas ir katra Kristieša pienākums.

Cilvēks, kas ir Kristū tagad ir

* izrauts no tumsas valstības un ievests Dieva mīļotā Dēla valstībā (Kol.1:13);

* izpirkts ar Jēzus asinīm un saņēmis piedošanu par visiem grēkiem (Ef.1:7);

* attaisnots Dieva priekšā pilnīgi par brīvu bez jebkādu savu "labo" darbu pievienošanas (Rom.3:24)

* dzimis no Dieva un padarīts dzīvs. Cilvēks saņem Dieva Garu un tādējādi atdzimst no jauna (Ef.2:5; 1.Kor.15:22);

* pilnīgi jauna radība (2.Kor.5:17).

* saņēmis Svēto Garu un Dievs Pats viņu ir veidojis tā, lai viņš derētu labiem darbiem (Ef.2:10);

* Dieva bērns un caur Svētā Gara iesvētošo darbu ir samierināts ar Dievu. (Gal.3:26-27; Ef.2:13);

* brīvs no jebkāda nosodījuma (Rom.8:1-2; Gal.2:4);

* saņēmis žēlastību, ticību un mīlestību (1.Tim.1:14);

* svētīts ar visām garīgajām svētībām (Ef.1:3);

* taisnīgs, svēts un izpirkts jeb atbrīvots (1.Kor.1:30; 1.Pēt.1:16; Ef.1:4), un ir saņēmis komandu stāvēt stingri savā ticībā, būt drošsirdīgam un būt stipram (1.Kor.16:13);

* miris grēkam un dzīvs Dievam (Rom.6:11; 1.Tes.5:23);

* Dieva Vārda pildītājs (Jēk.vēst.1:22, 25);

* ir Kristus vēstnesis jeb sūtnis (2.Kor.5:20);

* nosēdināts debesu valstībā (Ef.2:6);

* gaisma šinī pasaulē (Mt.ev.5:14).

 

Kristietis ir Dieva izvēlēts, augsts priesteris, svēts, Dieva īpašums.... (1.Pēt.2:9).

Šis nebūt nav viss, kas būtu sakāms par Kristieti no Dieva skata punkta, bet Kristietis ir sevišķs un īpašs radījums, un Viņš noteikti nav vairāk no šīs pasaules.

Kristieši ir Svētā Gara templis un nevis viņi dzīvo, bet gan Kristus dzīvo viņos (1.Kor.6:19; Gal.2:20).

Patiess Kristietis ir Dieva atdarinātājs un dzīvo mīlestībā; viņš ir pilns žēlsirdības un laipnības nevis tāpēc, ka ir labs pats no sevis, bet gan tāpēc, ka dzīvo caur un no Dieva žēlastības, un ir Svētā Gara vadīts; un ir Dieva izredzēts, Dieva izvēlēts jau no laika sākuma. Kristieši dzīvo mīlestībā, jo Kristus atdeva Sevi viņu labā (Jņ.ev.3:16; Rom.8:33).

Mēs, Kristieši, kalpojam Dievam nevis tāpēc, ka kāds to ir pavēlējis; vai, ka citi tā dara; vai, ka tas ir labi utt., nē, mēs kalpojam Dievam tāpēc, ka Viņš izglāba mūs, un nevis mūsu labo darbu vai uzvedības dēļ, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka Viņš ir žēlīgs; Viņš mīl mūs. Viņš izglāba mūs mazgājot ar Sava Dēla asinīm caur atdzimšanu, Viņš mūs atjaunoja atpakaļ pie Sevis caur Savu labo, Svēto Garu (Tit.3:5).

Tātad, par Kristieti kļūst cilvēks, kas saprot visā pilnībā to, ka viņam ir vajadzīgs Jēzus un sāk sekot Viņa mācībai. Kristietis ir tas, kas ar pilnu sapratni atgriežas atpakaļ pie Dieva un seko Viņa mācībai bez jebkādiem izskaistinājumiem vai pielikumiem. Ja cilvēks tic Kristum ar visu sirdi un patiesi nožēlo savu iepriekšējo dzīvi, un lūdz Dievam piedošanu, tad viņš nekavējoties saņem nepelnītu žēlastības dāvanu – piedošanu (Rom.3:24-25; Ef.2:8-9). Nav iespējams saņemt piedošanu par grēkiem darot labus darbus vai dzīvojot klusu, kārtīgu vai pareizu dzīvi, kā to diemžēl daudzi saprot. Grēkus piedod var tikai Dievs un tā ir Viņa absolūti par brīvu sniegtā dāvana, ko mēs saņemam caur Jēzu Kristu ticot Viņam.

Kristietis ir atbrīvots, attaisnots, padarīts svēts un bezvainīgs Dieva acīs. Kristietis ir visbrīvākā persona, kāda vien var būt, bet tai pašā laikā viņš pakļaujas visā pilnībā Dieva aicinājumam, klausa Viņa teiktajam un dara visu, ko Dievs viņam liek darīt. Kristietis ir vergs tikai Dievam. Tie, kas ir bez Kristus savā sirdī, ir vergi visām lietām un visiem cilvēkiem, un visām mācībām, kādas vien dzird, jo nezina Patieso Dieva Vārdu.

Apustulis Pāvils rakstīja:

“Kādreiz arī mēs bijām nesaprātīgi un nepaklausīgi Dievam, maldījāmies, vergodami visdažādākām iekārēm un baudām, dzīvodami ļaunumā un skaudībā, būdami naida pilni un nicinādami pārējos cilvēkus” (Tit.3:3), bet tagad “lai pateicība Dievam, kas mūs Kristū vienmēr vada uzvaras gājienā un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās! Jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža – gan to vidū, kas tiek glābti, gan to, kas iet pazušanā” (2.Kor.2:14-15).

Kristieši ir atsvabināti no visa ļaunā, visiem likumiem jeb baušļiem, un dzīvo Dievam, caur Dievu un Dievā (Jņ.ev.14:20).

Šeit ir vēl papildus daži panti attiecībā uz to, kas ir Kristietis:

1.Jņ.vēst.3:9; Gal.2:20, 5:24; Rom.6:6, 8:15; 1.Pēt.1:3; Kol.2:11; Jņ.ev.8:36.

“Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu”

(Gal.5:1;Jņ.ev.14:20).