Laipni Lūgti! 

Es lūdzu, lai neviens no rakstītajiem vārdiem nenokrīt zemē par velti; lai jums ir pacietība un izturība lasot; lai Svētais Gars vada jūs pašos pamatos un atver jūsu siržu acis tā, ka dzirdat Viņa balsi un sajūtat, un izbaudat, ka Dievs ir labs. Jēzus Vārdā. Āmen.

 2000 gadus atpakaļ kad Dievs sūtīja Savu Paša Dēlu nomirt par visas pasaules grēkiem (par jebkuru, kas pieņem Viņa žēlīgi sniegto Dāvanu, pilnīgi par brīvu) un cēla Viņu augšā no mirušajiem, lai visi, kas pieņem šo patiesību, tik dārgo Dāvanu, ir attaisnoti, padarīti taisni, svēti un nevainīgi Dieva acīs. Tagad visi, kas saprot Dieva teikto un pieņem Viņa Glābšanas plānu, ir izglābti no grēka, Baušļu lāsta un Sātana varas.

 

Kāpēc? Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka atdeva Savu vienīgo, mīļoto Dēlu, lai izglābtu pasauli. Jņ.ev.3:16. Jo Dievs mīl pasauli, ko ir radījis. Viņš mīl tevi un negrib, lai ne tu, ne arī kāds cits ietu pa pazušanas ceļu. 

Par šo visu arī ir šī lapa.

Jo ne jau mūsu grēksūdzes, nemitīgās nožēlas, sveces, altāri, kvēpekļi un viss pārējais, kas ar reliģiskajiem rituāliem ir saistīts, mūs glābj. Tas ir tikai un vienīgi Paša Dieva Vārds, kad dzīvojam saskaņā ar to, nevis ar pasaulīgu cilvēku izdomātām mācībām.

Miers, brīvība ir saņemami Caur Patiesību - Jņ.ev.8:32  Miers uzzinot patiesību, ir iegūstams visiem, kas sirgst ar depresiju, meklē dzīves jēgu, cīnās ar vainas sajūtu, ir noguruši no dzīves netaisnības un cieš no nebeidzama ļaunuma apkārt un sevī.

Es pati visu savu apzinīgo dzīvi biju baznīcā gājēja un ticēju visam, ko ‘mācītāji’ teica, bet nezināju nekā par Dieva brīnišķīgajiem, mieru sniedzošajiem un mīlošajiem apsolījumiem, kuri visi ir “JĀ’ Kristū Jēzū.

Vēl tikai piebildīšu, ka nav svarīgi cik smagi, nepanesami pat varbūt, un spiedoši apstākļi jums šobrīd ir, - meklējiet Dieva apsolījumus, kas jums palīdzēs tieši konkrētajā jūsu situācijā. Tad meditējiet pār to un ticiet, ka Viņa Vārds tiks piepildīts tieši tā, kā Viņš to ir teicis.

Dievs saka:

“Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm, un neatgriežas atpakaļ pirms tas nav atveldzējis zemi un apaugļojis to, un ietērpis zaļumā tā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tāpat tas ir arī ar manu Vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet izdarīs to, ko Es vēlējos un sasniegs mērķi ar kādu Es to sūtīju. Tad jūs priecāsieties un turpmāk dzīvosiet mierā; kalni un pakalni jūsu priekšā dziesmas dziedās, un visi lauka koki jums aplaudēs un priecīgi jūs sveicinās” (Jesajas gr. 55:10-12).

Bet pats svarīgākais Viņa apsolījums ir: ”tici Viņa Dēlam un Viņam, tad tu būsi glābts.” Glābts no kā? To jūs arī atradīsiet šīs mājas lapās. Bet ziniet - visi cilvēki ir atkrituši no Dieva godības un padarīti par nožēlojamiem grēciniekiem Ādama nepaklausības dēļ. Un tagad, tāpat kā mēs tikām padarīti par grēciniekiem viena cilvēka, Ādama dēļ; tāpat tagad Dievs visus tos, kas tic Viņam,  padara par taisniem, nevainīgiem un tīriem, šķīstiem Dieva bērniem; un atkal caur vienu cilvēku - Savu Dēlu Jēzu Kristu. Un tas nav no, vai caur cilvēka darbiem. Tas ir tikai caur ticību Dievam. Labie darbi mums ir jādara cilvēku priekšā. Dieva priekšā mūsu labie darbi nav nekas. Lepojoties Dieva priekšā ar saviem labajiem darbiem mēs tikai apgānam sevi. Mums ir jātic Dieva apsolījumiem.

Vissvarīgākie Dieva apsolījumi un svētība, kas jau ir piepildīti un mums doti ir –

 

Mūžīgā dzīve Jēzū Kristū, Taisnīguma dāvana un brīvība no Baušļu lāsta un Sātana varas pār mums, kas tic.

Romiešiem 1:16-17. Tās ir dāvanas, kas saņemamas par brīvu. Un, ja jebkurš no jums tiek izglābts, tam ir dota jauna dzīve. 2 Korint.5:17. Dievs ir apsolījis, ka SAVIEM BĒRNIEM Viņš visas lietas sakārtos tiem par labu. Rom.8:28.

Niedziļināšos vairāk tik sīki, bet īsumā te ir saraksts, ko Dievs apsolījis tiem, kas tic Viņa teiktajam:

Mūžigo dzīvi;

Visu (pagātnes, tagadnes, nākotnes) grēku piedošanu;

Svēto Garu; (bez Svētā Gara nav iespējams saprast Dieva teikto,  jo tas viss šķiet kā muļķība tiem, kam nav dota jaunā dzīve, kas nav atdzimuši no Gara).

Gudrību un vadību katrā dzīves situācijā;

Finansiālo nodrošinājumu;

Aizsardzību;

Vajadzību apmierināšanu;

Gan dvēseles, gan miesas dziedināšanu;

Mieru, pat, ja pasaule brūk apkārt. Psalms 91;

Izglābšanu no kārdinājumiem un vadību to laikā;

Bērnus, ģimeni un laulību. Pie tam, darbojoties saskaņā ar Viņa Vārdu – laulību, kas līdzinās paradīzei;

Brīvību nebaidīties;

Brīvību kā tādu;

Jaunu dzīvi tagad un mūžīgo dzīvi pēc nāves;

Dievs ir apsolījis mīlēt mūs un nekad nepamest. Ticiet tam un izbaudiet Viņa nebeidzamo žēlastību un absolūto mīlestību…

Tāpēc, -

“Dod Dievam pateicības upurus (ar savu muti slavini Viņu) un dari to, ko esi Viņam solījis. Sauc uz Mani, Viņš saka, savā bēdu dienā un Es tevi izglābšu; un tu Mani slavināsi!” (Psalmi 50:14-15).

Un ja Dievs ir jūs tā svētījis, ka jums pietiek pašiem un vēl kaut kas paliek pāri, tad lūdzu palīdziet uzturēt šo mājas lapu.

“Un Dievs ir spējīgs svētīt jūs ar visa veida svētībā tā, ka visās lietās, katrā laikā, pietiekot visa,  kas vien ir vajadzīgs, jūs būsiet pārbagāti labiem darbiem” (2 Korintiešiem 9:8).

Un nobeigumā mana lūgšana par jums ir lai jūs dzirdat ar savām ausīs un saprotat ar savām siržu acīm tā, ka tiekat glābti; jūs un jūsu tuvinieki. Lai miera Dievs drīz samin Sātanu zem jūsu kājām. Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jums visiem. Jēzus vārdā es lūdzu. 

ŽĒLASTĪBA un miers visiem jums no Dieva mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Slavēts lai tiek mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs; līdzjūtības Tēvs, mierinājuma,  balsta un palīdzības Dievs, kas uztur mūs visos mūsu ceļos. Gan labajos, gan ne tik. Viņš mūs mierina un balsta tā, ka arī mēs varam mierināt un balstīt tos, kam ir bēdas, jo spēku un varu tam saņemam no Dieva caur Svēto Garu Jēzū Kristū. 2 Korintiešiem 1:2-4. Āmen.

Lai mīlestības un miera Dievs svētī jūs bagātīgi!

Vēlaties savu mājas lapu, kas sniedz izcilu atbalst 24/7? Spiediet šeit

thumbs amazing sunset mountains landscape website header